top of page

GDPR


 

Strandbergskliniken AB behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. 

Nedan beskrivs hur Strandbergskliniken AB org nr 559047-3533 samlar in, lagrar och använder kundernas personuppgifter. Ansvariga för personuppgifter är Strandbergskliniken AB, 559047-3533.

För kontakt och frågor kring personuppgifter, mejla info@strandbergskliniken.se

Personuppgiftspolicyn på Strandbergskliniken är utformad för att vi skall kunna ge en bra och säker behandling och samtidigt värna om våra kunders integritet. Vi behöver uppgifter om kunders identitet samt deras medicinska historia, vilket är en förutsättning för behandling.
 

Uppgifter som lämnas till oss avser personuppgifter (namn, personnr, bostadsadress, telefonnummer, e-postadress) och hälsa (medicinsk historia och genomförda behandlingar) samt även fotografier som används för att kunna erbjuda, tillhandahålla och leverera våra tjänster på ett säkert sätt i enlighet med sekretessbestämmelserna för privat hälso- och sjukvårdspersonal i patientsäkerhetslagen (PSL).
 

Uppgifterna sparas antingen i bokningssystem, journalsystem enligt patientjournallagen (1985:562) eller i bokföringen med stöd av bland annat bokföringslagen och patientdatalagen (2008:355).
 

Leverantören av det webbaserade bokningssystemet såväl som leverantören av journalsystemet agerar personuppgiftsbiträde på uppdrag av Strandbergskliniken AB medan Strandbergskliniken AB är ansvariga för registerhållningen, personuppgiftsansvarig.
 

Om kund anmäler sig till nyhetsbrevet kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften. Strandbergskliniken AB behandlar även Kunds mejladress och/eller mobilnummer för marknadsföringsändamål och i syfte att inhämta kunds synpunkter om våra tjänster. Marknadsföringen består bland annat av att kund kan få en förfrågan att lämna ett omdöme kring våra tjänster.
 

Som registrerad har kund rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om kund samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.
 

Personuppgiftsansvarig är Strandbergskliniken AB. 

Strandbergskliniken AB respekterar din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Här förklarar vi hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.
 

Strandbergskliniken AB sparar journaler i tio år från det att den sista uppgiften förts in i journalen, i enlighet med Patientdatalagen 3 kap 17 §. 
 

I normalfallet sparar vi även övriga uppgifter, såsom person- och kontaktinformation, i vårt kundregister i tio år från det att kundförhållandet är avslutat, om du inte särskilt begär något annat. Kundförhållandet anses avslutat efter avslutad behandling och efter eventuella uppföljningar är gjorda. 
 

Betalningsinformation sparas fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades enligt Bokföringslagen 7 kap 2 §.
 

Vissa av dina personuppgifter delas med företag som levererar olika typer av tjänster. Till exempel använder vi ett externt system för journalföring. Leverantörer är alltid bundna av sekretess och får därför inte behandla dina uppgifter på något annat sätt än vad vi ger instruktion om.
 

Strandbergskliniken AB är personuppgiftsansvariga för hur vi behandlar dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy. Vi följer Dataskyddslagstiftning och Dataskyddsförordningen (GDPR).

Har du frågor gällande dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på nedanstående kontaktväg. 

info@strandbergskliniken.se 

Hantering av personuppgifter 

bottom of page